OPINION

SENASTE MÄTNING – JUNI 2019

Tydlig opinion: Kärnkraften kan vara ett medel för att klara klimatmålen

Sex av tio tillfrågade svenskar svarar ja på frågan om att kärnkraften kan vara ett medel för att klara av klimatmålen. Nästan lika många har en allmänet positiv inställning till kärnkraften.

Det visar en nationell opinionsundersökning som genomfördes av Novus i juni 2019 på uppdrag av Analysgruppen. Drygt tusen personer i den svenska allmänheten har besvarat frågorna i denna undersökning, som i jämförelse med en finsk undersökning ger ett överraskande resultat.

I de båda undersökningarna ställdes likvärdiga frågor och svarsalternativ. Enligt Novus undersökning är 56 procent mycket eller ganska positivt inställda till kärnkraft i Sverige, mot 49 procent i den finska undersökningen. På frågan om kärnkraften kan vara ett medel för att klara av klimatmålen svarar 60 procent ja, till stor del eller ja, helt och hållet, mot 55 procent i den finska undersökningen. Men i Sverige är det fler som är uttalat negativa till kärnkraften än in Finland, och fler som inte ser den som ett medel för klimatmålen. 23 procent av svenskarna är allmänt negativt inställda till kärnkraften mot 15 procent i Finland, och 22 procent av svenskarna ser inte kärnkraften som ett medel för att klara klimatmålen mot 17 procent i Finland. Mattias Lantz vid Analysgruppen:

– Det är ingen större överraskning att frågan är mer polariserad i Sverige än i Finland. Kärnkraften har hanterats på väldigt olika sätt i de båda länderna, och förtida avvecklingar har inte varit en politisk sakfråga i Finland. Eftersom kärnkraften åter diskuteras intensivt i Sverige, bland annat i ljuset av klimatfrågan och den senaste IPCC-rapporten, tycks fler ta ställning antingen för eller emot. Det har funnits en uppfattning om att den finska opinionen är mer positivt inställd till kärnkraft än i Sverige, men de här resultaten visar på motsatsen. Flera opinionsundersökningar det senaste året har visat på olika slags trendbrott mot en mer positiv inställning, vilket bekräftas i denna undersökning. Även den finska undersökningen har ett trendbrott som tolkas som en effekt av klimatfrågan.

Resultaten i Novus undersökning visar på liknande trender som i de andra svenska opinionsundersökningarna; män är mer positivt inställda än kvinnor, och de svarande som anger partisympatier tenderar att följa partiernas hållning i kärnkraftfrågan. Oavsett kön, ålder eller utbildning är det dock avsevärt fler som ger ett positivt än negativt svar på de båda frågorna. Viktor Wemminger på Novus:

– Ett tydligt undantag är för S väljare där det är ungefär lika stora andelar positiva som negativa. Dessutom, trots färre svar att utgå från när det kommer till sympatisörer från de lite mindre partierna är tendensen tydlig att fler är negativa än positiva bland sympatisörerna till V och MP. För dessa tre partier tror sympatisörerna i mindre utsträckning än allmänheten i stort att kärnkraften kan vara ett medel för att klara av klimatmålen.

Analysgruppen har sedan 1997 följt den svenska opinionen angående kärnkraft. Undersökningen genomförs med hjälp av webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Totalt har 1023 personer svarat på frågorna under perioden 19–26 juni 2019, deltagarfrekvensen var 57 procent. Den finska undersökningen genomfördes under våren 2019 av Kantar TNS på uppdrag av Energiateollisuus som är en finsk branschorganisation inom energisektorn.

TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR

Nedan presenteras resultaten från den senaste undersökningen från november 2018. Resultaten från tidigare undersökningar finns i Analysgruppens Arkiv.

2019

JÄMFÖRELSER MED DEN FINSKA UNDERSÖKNINGEN

Här finns några bilder som jämför svarsfördelningen i Novus undersökning (juni 2019) med den finska undersökningen genomförd av Kantar TNS (mars-april 2019). Frågorna är likvärdiga i betydelse men skiljer sig åt något vid en direkt översätttning. För mer information om den finska undersökningen, se denna länk.

Jämförelse om den allmänna inställning till kärnkraft i Sverige och Finland.

Jämförelse mellan Sverige och Finland om kärnkraften kan vara ett medel för att klara klimatmålen.