OPINION

/OPINION
OPINION 2021-02-10T17:25:54+00:00

SENASTE MÄTNING – November 2020 – publicerad 8 februari 2021
A summary in English is given here.

Fortsatt positiv inställning till kärnkraft i opinionsundersökning

Opinionen för kärnkraft är fortsatt stark i Sverige enligt en mätning från Novus i november förra året. 39 procent av de tillfrågade kan tänka sig att det byggs ny kärnkraft, medan endast 16 procent vill stänga kärnkraft genom politiska beslut.

Kärnkraftens roll i det svenska elsystemet är något som engagerar många. Varje år genomför opinionsinstitutet Novus en mätning för att kartlägga svenskarnas inställning till kärnkraft. Mätningen är beställd av Analysgruppen, som är ett nätverk av experter och forskare från energibranschen, industrin och högskolor.

– 2020 års mätning visar tydligt på en fortsatt positiv inställning till kärnkraft. De som vill fortsätta använda kärnkraft och till och med bygga nya reaktorer, är mer än dubbelt så många som de som vill stänga kärnkraft genom politiska beslut, säger Mattias Lantz, ordförande för Analysgruppen.

Enligt den senaste mätningen vill 39 procent av respondenterna fortsätta använda kärnkraft och även bygga ny, 31 procent vill fortsätta använda kärnkraft men inte bygga nya reaktorer, 14 procent har inte tagit ställning, och 16 procent vill avveckla kärnkraften genom politiska beslut.

På en fråga om att vid behov ersätta gamla reaktorer med nya på samma plats svarar 46 procent att de är för förslaget medan 23 procent är emot. Men fler är osäkra än tidigare, 31 procent vet inte vad de ska svara.

Personer i åldersgruppen 18-29 år tenderade tidigare att vara mer skeptiska till kärnkraft, men sedan några år tillbaka är deras stöd lika starkt som för övriga åldersgrupper.

– Klimatfrågan är mer aktuell än någonsin och fler i den yngre gruppen tycks på senare år har omvärderat kärnkraftens möjligheter att bidra, säger Mattias Lantz.

Förutom klimatutmaningen har debatten under det senaste året präglats av frågor som kärnkraftens roll i ett stabilt elsystem, slutförvarsfrågan, och nedläggning av två reaktorer i Ringhals. Men även nya frågor har dykt upp, som ett ökat elbehov och de möjligheter små modulära reaktorer kan ge i ett fossilfritt samhälle.

– Det här återspeglas delvis i vad människor uppger att de sett och hört om kärnkraft den senaste tiden, säger Viktor Wemminger vid Novus. Slutförvarsfrågan och nedläggning av reaktorer är det människor nämner främst, men frågor kring elnätet, kapacitet och ny teknik är det fler som noterat än tidigare.

En majoritet känner sig trygga med driften av de svenska kärnkraftverken. Bland den andel som uttrycker oro gäller detta främst risken för olyckor men även kärnkraftens avfallshantering och slutförvaring.

Analysgruppen har sedan 1997 följt den svenska opinionen angående kärnkraft. Undersökningen genomförs med webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Totalt har 1001 personer i åldrarna 18-79 år svarat på frågorna under perioden 29 oktober – 4 november 2020, deltagarfrekvensen var 61 procent. Se hela undersökningen på länkarna nedan.