OPINION

/OPINION
OPINION 2022-04-10T09:37:31+00:00

SENASTE MÄTNING – Mars 2022 – publicerad 10 april 2022
A press release in English is given here.

Mer än hälften vill vid behov bygga ny kärnkraft

Stödet för användning av kärnkraft i Sverige ligger på rekordhög nivå enligt en mätning från Novus. Drygt hälften, 56 procent, vill vid behov bygga ny kärnkraft. Mer än åtta av tio, 84 procent av de tillfrågade, vill fortsätta använda kärnkraften eller vid behov bygga ut den, medan endast var tionde, 10 procent, vill stänga kärnkraft genom politiska beslut.

Varje höst genomför opinionsinstitutet Novus en mätning för att kartlägga svenskarnas inställning till kärnkraft. Mätningen är beställd av Analysgruppen, som är ett nätverk av experter och forskare från energibranschen, industrin och högskolor.

– Höstens mätning visade tydligt på en fortsatt positiv inställning till kärnkraft, men innan vi hann släppa rapporten hände det många saker inom energi- och klimatområdet som kan påverka resultaten åt båda hållen. Höga elpriser, elnätets stabilitet, slutförvar för använt kärnbränsle, satsning på små reaktorer, klimatrapporter från IPCC och frågan om kärnkraften kan klassas som hållbar inom EU:s taxonomi är några av de många frågor som rapporterats och debatterats intensivt under hösten och vintern. Därför beslöt vi oss för komplettera med nya mätningar för att undersöka om alla händelser påverkar kärnkraftsopinionen, säger Mattias Lantz, forskare vid Uppsala universitet och ordförande för Analysgruppen.

Frågan om de tillfrågades åsikt om den framtida användningen av kärnkraft upprepades i februari. Mätningen råkade sammanfalla med Rysslands invasion av Ukraina, med flera nya händelser och fortsatt debatt om frågor som involverar kärnkraft. Därför upprepades mätningen igen i slutet på mars för att se om dessa händelser påverkar resultaten.

Enligt den senaste mätningen vill 56 procent av de svarande fortsätta använda kärnkraft och vid behov även bygga ny, en statistiskt säkerställd ökning från 52 procent i februari och 46 procent i november. 28 procent vill fortsätta använda dagens kärnkraft men inte bygga nya reaktorer, en tendens till minskning mot 30 procent i november. 10 procent vill avveckla kärnkraften genom politiska beslut, vilket är en minskning mot 14 procent i höstas. Det är också fler som har en uttalad åsikt, endast 6 procent vet inte vad de ska svara, mot 10 procent av de tillfrågade i november.

– Sammantaget ser vi ett rekordhögt stöd för användningen av kärnkraft, säger Mattias Lantz, hela 84 procent vill använda dagens kärnkraft och över hälften kan tänka sig ny kärnkraft i Sverige. Hur varje enskild händelse påverkat opinionen visar inte mätningarna, men det är tydligt att allt fler anser att kärnkraften är ett viktigt verktyg för att möta flera av dagens utmaningar. Vi ställde även en fråga om kärnkraften kan vara ett medel för att klara av klimatmålen, och det anser två tredjedelar, 67 procent, mot 57 procent när frågan ställdes i maj 2021. 18 procent ser dock inte att kärnkraften kan bidra till klimatmålen.

Män är som tidigare mer positivt inställda till kärnkraft än kvinnor, men även hos kvinnorna har stödet ökat. 34 procent av kvinnorna vill använda kärnkraften och vid behov bygga ut den, 43 procent vill använda dagens reaktorer men inte bygga nya, och 15 procent vill avveckla den genom politiska beslut.

– Mätningarna visar också att åsikterna tenderar att följa partilinjerna. Hos väljare till höger är stödet för kärnkraft högt, men även bland väljare till vänster finns det en trend av ökat stöd, om än från en klart lägre nivå, säger Viktor Wemminger vid Novus.

Tidigare tenderade den yngsta åldersgruppen, 18-29 år, att vara mycket mer negativt inställd till kärnkraft än de äldre grupperna, men sedan ett par år tillbaka är det ingen stor skillnad mellan olika åldersgrupper. I mätningen från mars 2022 är det 51 procent av de unga som kan tänka sig nya reaktorer, 27 procent som vill använda dagens kärnkraftverk men inte bygga nya, och 14 procent som vill stänga kärnkraften med politiska beslut.

I höstmätningen ställdes även andra frågor, rapporterna med alla frågor och svar finns länkade nedan, men några resultat återges här. På en fråga om att vid behov ersätta gamla reaktorer med nya på samma plats svarar 51 procent att de är för förslaget medan bara hälften så många, 24 procent, är emot. 25 procent vet inte vad de ska svara.

En majoritet känner sig trygga med driften av de svenska kärnkraftverken. Bland den andel som uttrycker oro gäller detta främst risken för olyckor, men oro kring kärnkraftens avfallshantering och slutförvaring har ökat i de senaste två höstmätningarna.

– Med tanke på alla politiska turer kring slutförvarsfrågan så är det inte förvånande att det var fler som nämnde det, säger Mattias Lantz. Regeringen fattade beslut om slutförvaret för använt kärnbränsle i januari 2022, så det blir intressant att se om det förändrar situationen i någon riktning nästa gång vi ställer frågan.

Analysgruppen har sedan 1997 följt den svenska opinionen angående kärnkraft. Undersökningen genomförs med webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Undersökningarna har sedan 2006 haft samma formuleringar på frågor och svarsalternativ. I varje enskild undersökning har strax över 1000 personer i åldrarna 18-79 år svarat på frågorna. Fältperioderna var 27 oktober – 2 november 2021, 24 februari – 2 mars 2022 och 24-31 mars 2022. Deltagarfrekvensen var 56-57 procent.