OPINION

/OPINION
OPINION 2018-12-23T03:14:11+00:00
image_pdfimage_print

SENASTE MÄTNING – NOVEMBER 2018

Klimatfrågan ökar stödet för kärnkraft

Budskapet från FN:s klimatpanel om att det krävs extraordinära insatser för att rädda klimatet ser ut att ha fått genomslag på kärnkraftopinionen i Sverige. Nästan dubbelt så många unga vill att kärnkraften ska byggas ut jämfört med för ett år sedan enligt en opinionsundersökning från Novus. Totalt anser sju av tio svenskar att vi ska fortsätta använda de reaktorer som finns idag, och två av tio svenskar vill avveckla kärnkraften i förtid.

Det visar en nationell årligt återkommande opinionsundersökning som genomfördes av Novus i november 2018 på uppdrag av Analysgruppen. Drygt tusen personer i den svenska allmänheten har besvarat frågorna i denna undersökning.

Enligt undersökningen vill nästan dubbelt så många unga ersätta befintlig kärnkraftsreaktorer med nya jämfört med för ett år sedan. Generellt ökade stödet för nybyggnation med åtta procentenheter till 36 procent. 35 procent av de svarande vill fortsätta använda dagens reaktorer livstiden ut. 19 procent vill avveckla kärnkraften i förtid.

– Det här är en markant skillnad mot resultatet bara för ett år sedan, och ett trendbrott från att yngre tidigare varit alltmer skeptiska till att bygga ut kärnkraften. Unga människor är de som kommer att påverkas av ett förändrat klimat och jag tolkar det som att de inser att vi inte har råd att välja antingen eller, det är både kärnkraft och förnybart som krävs, säger Mattias Lantz vid Analysgruppen.

Viktor Wemminger på Novus tillägger::

– Acceptansen för den kärnkraft vi har idag är fortsatt hög och ligger stabilt kring 70 procent sedan 2011. Vad vi ser är inbördes förändringar där människor väljer mellan alternativen om dagens reaktorer ska ersättas med nya eller inte. Den andel som vill lägga ned kärnkraften med politiska beslut ligger också ganska stabilt kring 20 procent.

Förtroendet för säkerheten vid svenska kärnkraftverk har också ökat, 73 procent anser att de är säkra eller mycket säkra. Endast 8 procent anser dem vara osäkra, vilket är en minskning med 4 procentenheter jämfört med förra året.

Analysgruppen har sedan 1997 följt den svenska opinionen angående kärnkraft. Undersökningen genomförs med hjälp av webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Totalt har 1020 intervjuer genomförts under perioden 8–14 november 2018, deltagarfrekvensen var 58 procent.

TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR

Nedan presenteras resultaten från den senaste undersökningen från november 2018. Resultaten från tidigare undersökningar finns i Analysgruppens Arkiv.