OPINION

OPINION 2023-06-30T17:46:18+02:00

SENASTE MÄTNING – Maj 2023 – publicerad 30 juni 2023

Fortsatt högt stöd för kärnkraft

Stödet för användning av kärnkraft i Sverige är fortsatt högt, visar en ny opinionsundersökning från Novus. Nästan sex av tio, 58 procent, vill vid behov bygga ny kärnkraft. En fjärdedel, 25 procent av de tillfrågade, vill fortsätta använda dagens reaktorer men inte bygga nya, medan 10 procent vill stänga kärnkraft genom politiska beslut.

Opinionsinstitutet Novus genomför varje år mätningar för att kartlägga svenskarnas inställning till kärnkraft. Mätningarna är beställda av Analysgruppen, som är ett nätverk av experter och forskare från energibranschen och högskolor.

Enligt den senaste mätningen, genomförd i maj 2023, vill 58 procent av de svarande fortsätta använda kärnkraft och vid behov även bygga ny. 25 procent vill fortsätta använda dagens kärnkraft men inte bygga nya reaktorer. Av de tillfrågade vill 10 procent avveckla kärnkraften genom politiska beslut. Av de tillfrågade är det 7 procent som inte vet vad de ska svara.

Män är som tidigare mer positivt inställda till kärnkraft än kvinnor. 75 procent av männen vill fortsätta använda kärnkraft och vid behov bygga ut, 16 procent vill använda de reaktorer vi har idag men inte bygga nya, och 4 procent vill avveckla genom politiska beslut. Bland kvinnor är det 41 procent som vid behov vill bygga ut, 34 procent vill använda dagens reaktorer men inte bygga nya, och 15 procent som vill avveckla kärnkraften genom politiska beslut.

I undersökningen ställdes också en fråga om de tillfrågade anser att kärnkraften kan vara ett medel för att klara klimatmålen. 60 procent svarar ”ja, helt och hållet” eller ”ja, till stor del” på frågan och 19 procent svarar ”nej, till liten del” eller ”nej, inte alls”. Samma fråga ställdes i Finland i april i år, där svarade 69 procent ja och 8 procent nej.

– Vi har ställt den här frågan sedan 2019 för att jämföra opinionen med den finländska undersökningen. Tidigare har omkring 60 procent av de tillfrågade svarat ja i Sverige och drygt 50 procent i Finland, men förra året ökade andelen i Finland som anser att kärnkraften kan vara ett medel för att klara klimatmålen och är nu högre än i Sverige. säger Mattias Lantz, ordförande för Analysgruppen.

Även här finns en skillnad mellan könen där fler män än kvinnor är positiva till att använda kärnkraften som ett medel för att klara klimatmålen, 74 procent av männen svarar ja mot 45 procent av kvinnorna.

– För båda frågorna är det en tydlig skillnad mellan könen. Politisk åsikt påverkar också inställningen till kärnkraft, där M+L+KD+SD-sympatisörer är mer positiva till användningen av kärnkraft än S+V+MP+C-sympatisörer, säger Viktor Wemminger vid Novus.

Analysgruppen har sedan 1997 följt den svenska opinionen angående kärnkraft. Undersökningen genomförs med webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Undersökningarna har sedan 2006 haft samma formuleringar på den första frågans frågeställning och svarsalternativ. I den senaste undersökningen intervjuades 1030 personer i åldrarna 18-79 år. Fältperioden var 17-24 maj 2023. Deltagarfrekvensen var 60 procent. Rapporten från Novus med samtliga frågor och svar för den senaste mätningen, samt de tidigare mätningarna, finns tillgänglig på Analysgruppens hemsida: analys.se

Resultatet på den första frågan från undersökningen i maj 2023 visas tillsammans med resultaten från tidigare år sedan 2006. Nedan finns pressmeddelandet som pdf och rapporten från Novus med alla resultat från undersökningen.

 

2023