OPINION

/OPINION
OPINION 2018-01-23T10:46:58+00:00
image_pdfimage_print

20171221-Analys-3svar

SENASTE MÄTNING – NOVEMBER 2017

 

Fortsatt stabilt stöd för dagens kärnkraft

 

Endast två av tio svenskar vill ha en förtida avveckling av kärnkraften, medan sju av tio anser att vi ska fortsätta använda de reaktorer som finns idag. Acceptansen för den kärnkraft vi har är fortsatt hög, men färre är positiva till att man river gamla reaktorer och ersätter dem med nya.

Det visar en nationell opinionsundersökning som genomfördes av Novus i november 2017 på uppdrag av Analysgruppen, som samverkar med Energiföretagen. Drygt tusen personer i den svenska allmänheten har besvarat frågorna i denna undersökning, som genomförts med liknande frågeställningar sedan 2007.

Enligt undersökningen vill 28 procent av de svarande vid behov ersätta befintliga svenska kärnkraftsreaktorer med nya och 42 procent vill använda dagens reaktorer livstiden ut. Tio procent är osäkra. Män är fortsatt mer positiva till kärnkraft än kvinnor, och medelålders och äldre personer är mer positiva än de yngre. Bland de yngre vill något fler, tre av tio, ha en avveckling med politiska beslut men även i den gruppen är det sex av tio som accepterar dagens kärnkraft. Mattias Lantz vid Analysgruppen:

– Acceptansen för den kärnkraft vi har idag är därmed fortsatt hög. Den sjönk något efter Fukushima men har sedan dess legat stabilt kring 70 procent. Energiöverenskommelsen och beskeden om nedläggning av fyra reaktorer tycks inte ha påverkat detta, och andelen som vill ha en förtida avveckling ligger ganska stabilt kring 20 procent. En tolkning av detta är att allmänheten tycks vara nöjd med att dagens reaktorer kan fortsätta drivas några decennier till samtidigt som man hoppas på att Energiöverenskommelsens ambitioner om en 100 procent förnybar elförsörjning kan uppfyllas i framtiden.

Viktor Wemminger på Novus tillägger::

– Denna tolkning stöds av resultaten från en direkt fråga om att vid behov riva gamla reaktorer och ersätta dem med nya på samma plats. Fyra av tio är för detta men andelen som är emot har ökat till 37 procent.

Nästan fyra av tio svenskar oroas ibland vid tanken på kärnkraft, av dessa känner fyra av tio en djup oro. Oron rör främst effekterna av en potentiell olycka, följt av frågor kring avfallshantering och slutförvar. I media är slutförvaring av kärnbränsle den fråga som flest har sett eller hört något om den senaste tiden. Det är dock bara en fjärdedel av de tillfrågade som har sett eller hört något alls om kärnkraft den senaste tiden.

Förtroendet för säkerheten vid svenska kärnkraftverk är fortsatt hög, men 12 procent anser dem vara osäkra. I en jämförelse med hur svenskar uppfattar säkerheten i andra regioner anses reaktorer i Ryssland vara minst säkra.

Analysgruppen har sedan 1997 följt den svenska opinionen angående kärnkraft. Undersökningen genomförs med hjälp av webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Totalt har 1055 intervjuer genomförts under perioden 9–14 november 2017, deltagarfrekvensen var 59 procent.

TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR

Nedan presenteras resultaten från den senaste undersökningen från november 2017. Resultaten från tidigare undersökningar finns i Analysgruppens Arkiv.