FAKTABLAD

FAKTABLAD 2020-12-05T01:00:12+01:00

Analysgruppens serie med ”Faktablad” (tidigare ”Kärnkraftsfakta”) innehåller mer kortfattade sakliga redovisningar om frågor relaterade till kärnkraft och joniserande strålning. Innehållet får fritt kopieras och citeras, med sedvanligt angivande av källa.

Varje faktablad omfattar en enda fråga, ofta vald därför att den uppenbart missuppfattats i media eller i den politiska debatten.

Målsättningen är att begränsa längden till en eller några få sidor men ändå göra texten begriplig även för läsare utan djupa kunskaper om kärnkraftteknik.

2015

 • 53. Fennovoima – Unikt finskt-ryskt projekt för ny kärnkraft (pdf 0,67 MB)
  Finland gör tvärtemot mot övriga Europa, och satsar stort på att bygga ut kärnkraften. Störst uppmärksamhet har Fennovoima-projektet fått, inte minst på grund av att ryska Rosatom är delägare. I denna rapport förklaras bakgrunden till projektet där de strategiska målsättningarna hos tre väldigt olika aktörer strålar samman:
  – De små och medelstora finska energiföretagen som tillsammans med industrin vill ha ökad leveranssäkerhet, låga produktionskostnader och stabila elpriser.
  – Den ryska statens strävan att bredda den ryska exportbasen.
  – Fortums ambition att växa.

2014

2012

 • 50. Stresstester och konsekvenslindrande system – kommentarer till EU-kommissionens rapport (pdf 0,42 MB)
  EU-kommisionens slutsatser och kommentarer från de stresstester som genomfördes inom EU:s kärnkraftsländer redovisades i en rapport 2012. För svensk kärnkraft nämns som styrkor haverifiltren som är viktiga system för att undvika svåra konsekvenser av en reaktorolycka, passiva autokatalytiska rekombinatorer för hantering av vätgas i tryckvattenreaktorerna, samt haverihanteringen med att vattenfylla utrymmet under reaktortanken i samband med svåra olyckor för kokvattenreaktorer. Till kritiken nämns det snabba haveriförloppet för en del svenska reaktorer i samband med scenariot ”totalt elbortfall”. I den här skriften förtydligas vad kritiken består i samt hur den ska förstås.

2011

 • 49. Hur stänger man av en reaktor? (pdf 4,3 MB)
  Hur stänger man av en reaktor? Varför kan det vara problem vid ett kärnkraftverk i många veckor efter att det har skett en incident eller olycka? Det första som händer när det sker en incident är att reak­torn snabbstoppas vilket avbryter de energialstrande ked­jereaktionerna i bränslet. Detta sker inom några sekunder. Efter att kärnklyvningarna i reaktorn har upphört kommer dock bränslet att fortsätta alstra värme under lång tid. Detta fenomen kallas för resteffekt och är unikt för kärnkraften. Värmen kommer från radioaktiva sönderfall i bränslet som är omöjliga att stoppa. Problemet är välkänt inom kärn­kraftsbranschen och en stor del av säkerhetsarbetet kring kärnkraften handlar just om hur resteffekten ska kylas bort. I denna skrift förklaras problematiken och hur den hanteras.

 • 48. Kortfattad engelsk-svensk kärnenergiordlista (pdf 0,1 MB)
  Här ges översättning och förklaring av en del ord som förekommer i samband med kärnenergi. Läs hela texten om kärnenergiordlistan.

2010

 • 47. En jämförelse av elproduktionskostnader (pdf 0,42 MB)
  Kunskap om produktionskostnaderna för el i nya anläggningar är ofta avgörande för vilken teknik investerare väljer att satsa på. Att beräkna jämförbara produktionskostnader är dock komplext. Många parametrar spelar in och olika förutsättningar gäller för olika projekt. Inget kraftslag kommer att vara billigast i alla lägen. I det här faktabladet redovisas tidigare gjorda kostnadsberäkningar och de faktorer som har stor kostnadspåverkan.

2009

2008

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 • 30. Strålning inom medicinen (pdf 0,62 MB)
  Inom dagens sjukvård används en rad olika undersöknings- och behandlingsmetoder som utnyttjar strålning i olika former. Tillgången till flera av dem är av helt avgörande betydelse för såväl sjukvård som medicinsk forskning. Här förklaras de vanligaste formerna av medicinsk bestrålning, riskbedömningar och jämförelser av stråldoserna med de doser vi får från naturligt förekommande källor.

 • 27. Tillägg – UNSCEAR-2000 (pdf 0,15 MB)
  FN:s vetenskapliga strålningskommitté, UNSCEAR, överlämnade den nya rapporten UNSCEAR-2000 till FN:s Generalförsamling år 2000. Den innehåller en detaljerad bedömning av strålkällor och hälsoeffekter av strålning i världen. Ett särskilt avsnitt har ägnats åt analys och utvärdering av stråldoser och hälsoeffekter till följd av Tjernobylolyckan 1986. I november 2001 publicerade Strangeways Research Laboratory vid University of Cambridge en rapport som visade att antalet fall av sköldkörtelcancer hos barn fortsatte att öka. Här kommenteras rapporten.

2000

1999

1998

1997