STRÅLSKYDD

STRÅLSKYDD 2018-01-23T10:46:55+01:00

SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM är sedan 1 juli 2008 en förvaltningsmyndighet under Miljödepartementet med samlat nationellt ansvar inom områdena kärnsäkerhet och strålskydd. Den nya myndigheten som har tagit över ansvar och uppgifter från Statens kärnkraftinspektion (SKI) och Statens strålskyddsinstitut (SSI) då dessa upphörde den 30 juni 2008, arbetar för att skydda människor och miljö från skadlig verkan av strålning, nu och i framtiden.

International Commission on Radiological Protection ICRP

Den oberoende internationella strålskydds-kommissionen ICRP är ett forum för forskare vid universitet och högskolor men också experter från nationella strålskyddsmyndigheter. Den bildades i Stockholm 1928 på initiativ av bl.a. svensken Rolf Sievert men fick den gången namnet ”International X-ray and Radium Protection Committee”.

ICRPs riskmodeller har reviderats genom åren. Under det senaste decenniet har  en öppen internationell forskningsdebatt pågått i syfte att utvärdera och omvärdera reglerna för bedömning av strålningsrisker.

The Swedish ICRP Project (SwIP)

Kring millennieskiftet började ICRP se över strålskyddsrekommendationerna och redovisa förslag och synpunkter på hur nya sådana ska utformas. Som ett led i det syftet inledde Analysgruppen ett projekt för granskning och bearbetning av publicerade förslag. Resultatet presenteras i en rapport som kan laddas ned i sin helhet eller i delar från denna länk. (länk till egen sida med namn SwIP)